Stanovisko DSZ k zákazu tzv. norování

17.08.2016 21:22

Demokratická strana zelených (DSZ) podporuje iniciativy vedoucí k zákazu tzv. norování.

DSZ nesouhlasí s touto krutou a zbytečnou tradicí a žádá úplný zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování.


DSZ souhlasí a ztotožňuje se se všemi body petice ochránců zvířat: 

        1. Požadujeme doplnění Zákona o myslivosti č. 449/2001 §45 odst. 1 o zakázaných způsobech lovu a přidání písmene x) - zakazuje se lov zvěře pod zemí, včetně lovu za pomoci psů vypouštěných pod zem a vyhrabání zvěře za účelem usmrcení.

       2. Požadujeme odstranění výjimky uvedené v §7 odst 2 Zákona o myslivosti č. 449/2001 o dočasném držení lišky k výcviku psů loveckých plemen.

      3. Požadujeme změnu doby lovu lišky stanovenou vyhláškou č. 245/2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu §1, písmeno i) tak, aby byla hájena v době vyvádění mláďat.

      4. Požadujeme zrušení paragrafu §14 odst. 1, písmena c), Vyhlášky č. 244/2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, o použití loveckých psů se zkouškou z norování a odstranění nutnosti držení loveckého psa se zkouškou z norování v honitbě v počtu uváděném §15.

DSZ nechápe, proč v dnešní době, kdy se tolik apeluje na úctu k lidským právům i právům zvířat, je společnost ochotna přehlížet takovéto jednání.

DSZ je pro ukončení tohoto krutého, nesmyslného a zbytečného konání, které je založeno na týrání zvířat.

 

Řídící výbor DSZ

 

V Domažlicích 16.8.2016

Kontakt

Demokratická strana zelených /DSZ/ www.facebook.com/suverenita.dsz.domazlicko.cz/

www.facebook.com/ DemokratickaStranaZelenychdsz

www.facebook.com/destze
Demokraticka-strana-zelenych @seznam.cz