Stanovisko DSZ k záměru výstavby farmy brojlerů v Nemanicích

07.03.2017 19:51

Demokratická strana zelených /DSZ/ se ztotožňuje a souhlasí se všemi body vyjádření občanů obce Nemanice brojícího proti výstavbě farmy brojlerů.

DSZ je společně s místními občany proti výstavbě farmy pro chov brojlerů v areálu bývalé pily. Tento objekt se nachází v různých zónách CHKO Český les, blízko turistického přechodu s Německem Untergrafenried.

DSZ upozorňuje, že výstavba a následná činnost farmy negativně ovlivní velmi kvalitní životní prostředí. Nedaleko místa plánované výstavby protéká Novosedlský potok, dále pak Nemanický potok, u kterých byl zaznamenán výskyt bobra evropského a také silně ohroženého druhu mloka skvrnitého. Toto ohrožení ovlivňuje především lidská činnost vzestupem automobilismu, ničením a znečišťováním přírodních vodních toků. Je tedy možné, že tímto krokem se může o tyto zázraky přírody přijít.

DSZ připomíná, že za přírodní hodnoty se v této oblasti považují právě zachovalé nivy v okolí vodních toků, mokřady a prameniště. Nedaleko Nemanic se nachází přírodní památka Louka u Staré Huti s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin např. prstnatec májový, kozlík dvoudomý, přeslička poříční ad. V blízkém okolí dochází k rozvoji turistiky, především cykloturistiky, což umožňuje právě velmi vhodný terén v této části CHKO. Nemanicemi a dále po silnici kolem objektu bývalé pily vede cyklotrasa č. 36, která je magistrálou celého území. Lze se po ní dostat až do sousedního Německa. Cestou se projíždí zaniklými obcemi a díky naučné stezce, která tam vznikla, lze nahlédnout do historie těchto zákoutí. O tyto, snad jediné, výhody by mohli lidé žijící v této oblasti, ale i turisté, kteří se naučili obec navštěvovat, hodně rychle přijít. Kdo by měl zájem bydlet nebo trávit svou dovolenou v obci, kde se nachází drůbežárna? Už samotné haly naruší krajinný ráz. Vznikne tu něco, co do této krajiny vůbec nepatří. A aby toho nebylo málo, měla by celá farma stát přímo ve vesnici v sousedství s obytnými domy a ne několik km za vesnicí, jak je běžně zvykem.

Navíc celý podnikatelský záměr je v rukou německé firmy. Proč si tato firma nepostaví farmu na svém území? Ona ji chce stavět v CHKO na území naší republiky, v sousedství s Německem a městečkem Waldmünchen, které je označováno jako „Luftkurort" neboli „Vzdušné lázně“. Copak by na to asi řekli obyvatelé blízké vesničky Höll, která spadá pod toto městečko? V jeho blízkosti se nachází Perlsee - uměle vytvořené jezero, které je právě napojeno na výše zmiňované vodní toky. Kolem něj vede naučná bylinková stezka, která vznikla ve spolupráci obyvatel Německa a Čech.

DSZ poukazuje na to, že tento záměr zvýší počet aut, a to hlavně nákladních, která budou vesnicí denně projíždět. Cesta ve směru z Lískové na Nemanice a dále až k místu výstavby není tomu uzpůsobena. Již nyní je v hrozném stavu, je úzká. Turisté a ani řidiči by nechtěli nákladní auta ve větší míře v těchto místech potkávat. Výstavba farmy nepřinese obci nic užitečného, významného či obdivuhodného. Počet pracovních míst bude minimální. Takže o zvýšení pracovních příležitostí se opravdu nedá hovořit. Co tedy drůbežárna obci přinese? Jen obavy a strach z možné havárie, která bude mít vliv na krásnou přírodu a čisté ovzduší, nárůst dopravy, která bude mít opět vliv na kvalitu ovzduší a bezpečnost obyvatel a cykloturistů projíždějících po dané silnici. Ze záměru tedy nejsou patrny žádné výhody pro obec.

DSZ trvá na tom, aby  orgány při svém rozhodování respektovaly zájmy občanů.

DSZ vyzývá odbor životního prostředí Plzeňského kraje k zamítnutí realizace této občanům a přírodě nevyhovující stavby.

 

ŘV DSZ

 

V Domažlicích 7. 3. 2017

Kontakt

Demokratická strana zelených /DSZ/ www.facebook.com/suverenita.dsz.domazlicko.cz/

www.facebook.com/ DemokratickaStranaZelenychdsz

www.facebook.com/destze
Demokraticka-strana-zelenych @seznam.cz